Nieuwe cao

Er is een nieuwe cao voor personeel werkzaam in dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, en pianostemmers en pianotechnici. De nieuwe cao loopt van 1 april 2022 tot 1 april 2023 en heeft de volgende aanpassingen, toevoegingen en afspraken.

Loonsverhoging

Volgens het cao-voorschrift, artikel 6, bestaat het percentage loonsverhoging per 1 januari voor 2/3e uit een automatische koppeling met de consumenten- en prijsindex over het jaar 2021 en 1/3e van het resultaat van de onderhandelingen tussen werkgevers en CNV Vakmensen. 

Die formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.

• De consumentenprijsindex (CPI) is 2,5%
• De uitkomst van de onderhandeling is 2,5%
• De omzet detailhandel non-food is 2,3%

Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 2,43% loonsverhoging op. 

Loopbaanontwikkeling

Om loopbaanontwikkeling breder te stimuleren wordt artikel 23, lid 1 aangepast. Indien een werknemer op basis van een loopbaanscan een opleiding niet functie- en/of branchegericht wenst te volgen, dan heeft de werknemer recht op 3 dagen scholingsverlof. In dit geval vervalt zijn recht op artikel 22 waarin maar 2 dagen scholingsverlof vermeld staan.

Wachtdagen bij ziekte

Indien bij een werknemer sprake is van een chronische ziekte (na toetsing door de arbodienst), wordt verzuim op basis van deze ziekte uitgesloten van het inleveren van wachtdagen zoals genoemd in artikel 13 lid 1.

Protocolafspraken

Daarnaast zijn nog 3 protocolafspraken gemaakt. Daarover wordt op een later moment nog nader gesproken.

1. Uitbreiding werkingssfeer

partijen zien een verdere toename van directe (detailhandel)activiteiten vanuit toeleveranciers en groothandel gelijksoortig aan (handels)activiteiten als opgenomen in de werkingssfeer van de cao. Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de cao in hoeverre deze activiteiten, wanneer deze hoofdzakelijk (indirect)betrekking hebben op de werkingssfeer van de cao, hieronder vervat kunnen worden. Daarbij wordt meegenomen of voor dit soort bedrijven aanvullende, passend bij hun organisatie van arbeid en werkwijzen, arbeidsvoorwaarden verwoord dienen te worden. Uitgangspunt is bovendien dat werknemers er niet op achteruit gaan.

2. Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon staat op het punt te wijzigen naar een andere systematiek, waarbij de norm 36 uur per week naast een substantiële verhoging, de kernpunten zijn. Partijen volgen de wettelijke ontwikkeling en zullen op basis daarvan besluiten hoe deze wijzigingen van invloed zijn op het huidige loongebouw en zullen zo nodig met elkaar in gesprek gaan om te bespreken of het loongebouw aanpassing behoeft.

3. Nieuw pensioencontract

Wetgeving rondom het collectieve verplichte pensioen wordt gewijzigd. Deze wijziging brengt een aantal keuzen met zich mee voor sociale partners. Dibevo en CNV Vakmensen willen zich goed voorbereiden op deze keuzen en treden hiervoor in rechtstreeks overleg met het BPF Detailhandel om te kunnen bepalen of continuering van deelname aan BPF Detailhandel op voldoende draagvlak kunnen rekenen binnen de eigen achterbannen. Partijen beraden zich vervolgens op de te nemen stappen. De keuzen gaan onder andere over het wel/niet invaren van de bestaande pensioenopbouw en de inhoud van het nieuwe pensioencontract.